Eeskiri

1. Mõisted

1.1 Käesolevas eeskirjas on suurtähtedega kirjutatud mõistetel järgmine tähendus:

 

Klient tähendab isikut, kes ise või kelle alaealine laps (alaealised lapsed) kasutab Kliendiga sõlmitud Lepingu alusel Teenuseosutaja pakutavaid Teenuseid.

 

Teenused tähistavad Teenuseosutaja korraldatavat IMPULSi ujumisakadeemia õpet, mille raames ujumistreenerid õpetavad ujumist või juba ujuda oskavad inimesed saavad oma ujumistehnikat ja -oskusi täiustada.

 

Teenuseosutaja on Impuls EE OÜ, registrikood 10863512, aadress Ehitajate tee 114B, Tallinn 13517

 

Akadeemia tähendab IMPULSi ujumisakadeemia õpet (mis toimub konkreetses Teenuseosutamise spordiklubis), mis on ette nähtud neile, kes soovivad ujuma õppida või juba oskavad ujuda, kuid soovivad oma ujumistehnikat ja -oskusi täiustada.

 

Leping tähendab Teenuste osutamise lepingut, mille Klient ja Teenuseosutaja peavad sõlmima enne, kui Klient asub Akadeemiat külastama.

 

Pooled on Klient ja Teenuseosutaja koos.

 

Eeskiri tähendab käesolevat Akadeemia Teenuste kasutamise eeskirja (sealhulgas lisad), mis on Lepingu lahutamatu osa. Kui Lepingu ja Eeskirja sätete vahel ilmneb lahknevusi, on Eeskirja sätted ülimad. Teenuseosutajal on õigus Eeskirja millal tahes uuendada/muuta, teavitades sellest Kliente veebilehel www.impuls.ee

 

2. Üldsätted

2.1. Akadeemia teenuseid võivad kasutada isikud, kes on Teenuseosutaja sätestatud korras astunud Akadeemia liikmeks, maksnud tasu ja kirjalikult kinnitanud, et on täielikult tutvunud käesoleva Eeskirjaga. Kuni 16-aastaste alaealiste klientide eest kirjutavad alla nende vanemad (hooldajad). Alates 16. eluaastast annab koos vanematega (hooldajatega) allkirja ka alaealine ise.

2.2. Eeskiri on kohustuslik kõikidele Akadeemia Klientidele olenemata nende vanusest.

2.3. Klient vastutab isiklikult selle eest, et tema tervislik seisund oleks Akadeemia pakutavate teenuste kasutamiseks kohane.

2.4. Kui alaealised lapsed külastavad Akadeemiat, kohustuvad nende vanemad/hooldajad:

2.4.1. kirjalikult kinnitama, et on tutvunud Eeskirjaga, ja seda järgima;

2.4.2. tagama alaealise lapse tutvumise Eeskirjaga, enne kui laps hakkab Akadeemias käima;

2.4.3. teavitama Akadeemia personali alaealise lapse tervislikust seisundist (kroonilised ja ägedad haigused, allergiad jms) või käitumis- ja suhtluseripäradest (ülitundlikkus, hüperaktiivsus jms). Tervisehäiretega alaealine laps peab esitama arstitõendi selle kohta, et laps võib Akadeemia organiseeritavates tegevustes osaleda (samuti peab olema märgitud, millised erihooldustingimused on talle vajalikud või milline füüsiline koormus on talle soovituslik). Kui vanemad/hooldajad lasevad alaealisel lapsel Akadeemias käia, kuid ei esita alaealise lapse tervisetõendit, võtavad nad enda kanda kogu vastutuse alaealise lapse tervise eest;

2.4.4. võtma kuulda Akadeemia personali märkuseid nende alaealise lapse kohatu käitumise kohta Akadeemias viibimise ajal. Lapsed, kelle käitumine on neile endile ja teistele ebaturvaline või kes käituvad lugupidamatult Akadeemia personaliga, võib Akadeemiast otsekohe kõrvaldada, teatades sellest vanematele/hooldajatele.

2.5. Kuni 16-aastaseid alaealisi lapsi saatvad täiskasvanud võivad basseinialal jälgida Akadeemias toimuvaid alaealiste laste ujumistrenne ning aidata neil pesta ja riietuda, pidades kinni käesolevas Eeskirjas ja Lepingus sätestatud reeglitest. Kuni 16-aastaseid alaealisi lapsi saatvad täiskasvanud vastutavad täielikult nende ohutuse eest. Kuni 16-aastaseid alaealisi lapsi saatvad täiskasvanud võivad Akadeemia treeningu ajal veealale tulla üksnes siis, kui jätavad välisriided riietusruumi ja kannavad veealale kohaseid vahetusjalatseid. Basseinialal ei tohi filmida ega pildistada (teiste klientide privaatsuse huvides).

2.6. Kuni 16-aastased alaealised lapsed ja neid saatvad isikud (nende olemasolu korral) lastakse riietusruumidesse kuni 10 minutit enne treeningu algust.

2.7. Klient vastutab enda ja Kliendi alaealise lapse (laste) poolt Akadeemias viibime ajal tekitatud kahju eest ning tagab enda ja Kliendi lapse (laste) poolt teistele isikutele, varale või Teenuseosutajale, tema töötajatele ja muudele kolmandatele isikutele tekitatud varalise või mittevaralise kahju hüvitamise õigusaktides sätestatud korras.

2.8. Teenuseosutaja vastutab õigusaktides sätestatud korras Akadeemias viibiva Kliendi ohutuse eest. Kliendi ohutus ja tervis tagatakse üksnes juhul, kui Klient kasutab Akadeemia vahendeid otstarbekohaselt ning järgib Akadeemia personali juhiseid, ohutu käitumise nõudeid, Eeskirja ja Lepingu nõudeid.

 

3. Akadeemias viibimise ajal kohustuvad Klient:

3.1. järgima Akadeemia personali juhiseid Akadeemia korra kohta, samuti muid juhiseid, mis tagavad Akadeemia tervise- ja ohutustingimuste täitmise, ning mitte segama teisi Akadeemias/terviseklubis viibivaid inimesi;

3.2. Klient pääseb veealale, kus hakkab toimuma Akadeemia treening, vaid siis, kui ujumistreeningut läbiviiv treener annab selleks loa, ja üksnes ujumistreeneri või muu Akadeemia töötaja saatel;

3.3. mitte lahkuma Akadeemia treeningult ilma Akadeemia personali loata;

3.4. pärast Akadeemia treeningu lõppu lahkuma otsekohe basseini- ja veealalt ning minema Akadeemia personali vastutava isiku saatel riietusruumidesse;

3.5. enne basseini sisenemist ja pärast sealt väljumist end duši all puhtaks pesema;

3.6. tagastama iga kord laenutatud tabaluku spordiklubi vastuvõttu

 

4. Akadeemias viibimise ajal on Kliendil keelatud:

4.1. jääda pärast Akadeemia ujumistreeningu lõppu veealale, välja arvatud juhul, kui Klient peab seda tegema (kui temaga on kaasas saatev täiskasvanu, kes võtab enda kanda igasuguse vastutuse kuni 16-aastase alaealise lapse ohutuse eest kogu tema spordiklubis viibimise aja vältel);

4.2. basseini-, pesuruumide- ja saunaalal joosta ja tõugelda;

4.3. basseini hüpata – basseini võib siseneda ja sealt väljuda üksnes Akadeemia personali loal ning üksnes selleks ettenähtud trepi kaudu;

4.4. Akadeemia treeningu ajal basseini-, pesuruumide- ja saunaalal süüa (sealhulgas närimiskummi närida) või juua;

4.5. kasutada sauna ja basseini ilma Akadeemia personali loa ja järelevalveta;

4.6. puutuda vastu saunades olevaid metallesemeid (keris).

 

5. Akadeemias viibimise ajal peab Kliendil olema:

5.1. rätik;

5.2. ujumisriided;

5.3. libisemiskindla tallaga kummist plätud (kui Klient eirab seda nõuet ja saab seetõttu viga, ei võta Akadeemia personal ega Teenuseosutaja mingit vastutust);

5.4. ujumismüts;

5.5. ujumisprillid.