r

Privaatsuspoliitika

Sinu klubi

KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED JA KÜPSISTE KASUTAMISE EESKIRI

 

Kehtivad alates 25.05.2018

 

Käesolevaga kirjeldatakse põhimõtted, mille alusel Impuls EE OÜ töötleb kliendiandmeid temale kuuluvate Impuls spordiklubides teenuseid kasutatavate või sellekohast soovi avaldavate klientide andmeid. Käesolevaid põhimõtteid rakendatakse ka kõigile enne käesolevate dokumendi kehtivuse algust tekkinud kliendisuhetele ja kogutud isikuandmetele.

 

 1. Mõisted:

Klient – Mistahes juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab, on avaldanud selle vastu soovi või teinud mistahes muul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis päringu Impuls spordiklubide pakutavate teenuste või kaupade kohta.

Kliendiandmed – Mistahes kliendi kohta käivad andmed. Sealhulgas isikuandmed.

Isikuandmed – Mistahes füüsiliste isikute kohta käivad andmed, mida on võimalik konkreetse füüsilise isikuga seostada. Sealhulgas nimi, e-maili aadress, isikukood, külastustuajalugu jne.

Töötlemine – Mistahes andmetega tehtav toiming. Sealhulgas salvestamine, säilitamine, muutmine, kopeerimine, vaatamine, kustutamine.

Automaatsed otsused – Mistahes kogutud kliendiandmete põhjal tehtavad otsused teenuste osutamiseks, lojaalsus- ning soodusprogrammidega liitumiseks jne.

 

2. Andmete kategooriad:

Isiku tuvastamist võimaldavad andmed – andmed mida kasutatakse konkreetse isiku tuvastamiseks. Sealhulgas nimi, isikukood, dokumendi koopia jne.

Kontaktandmed – andmed mida kasutatakse isikuga suhtlemiseks erinevate kanalite kaudu. Sealhulgas e-maili aadress, telefoninumber, kodune aadress.

Kasutusajalugu – konkreetse füüsilise isiku või kliendiga seotud ajalugu, milliseid teenuseid või kaupu on konkreetne klient on Impuls spordiklubides kasutanud, või ostnud.

Maksete ajalugu – konkreetse kliendiga seotud teenuste ja kaupade soetusega kaasnev arvete info ja sellega seonduv arvete tasumise ajalugu.

Suhtluse ajalugu – konkreetse kliendiga seotud kõnede, kirjavahetuse, ja muu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis peetud suhtlus.

 

Eriliigilised andmed:

Terviseandmed – konkreetse füüsilise isiku terviseseisundit puudutavad andmed. Käesolevaid andmeid töödeldaks:

Treeningkavade koostamisel – teenuse osutamisel on personaaltreeneritel õigus ja kohustus küsida infot konkreetse kliendi füüsilise seisundi, vigastuste ja muud tervisealast informatsiooni, mis võib osutada mõju konkreetse kliendi terviseseisundile ja selle muutumisele seoses füüsilise treeninguga.

Toitumiskavade koostamisel – teenuse osutamisel on toitumisnõustajal õigus ja kohustus küsida infot konkreetse kliendi allergiate, toidutalumatuse ja muude tervist ja toitumist puudutava kohta, mis võib avaldada mõju kliendi terviseseisundile ja selle muutumisele seoses toitumiskavas kasutatavate toiduainetega.

 

3. Töötlemise eesmärk:

Kliendiandmeid töödeldakse järgnevatel eesmärkidel:

 

Teenuste osutamiseks

Impuls spordiklubide poolt pakutavate teenuste ja kaupade parendamiseks

Impuls spordiklubide poolt loodud lojaalsus- ja soodusprogrammide pakkumiseks klientidele

Impuls spordiklubide poolt pakutavate teenuste ja toodetega seotud pakkumuste ja kasutusinfo edastamiseks kliendile

Impuls spordiklubide klientide huvide ja terviseseisundi kaitseks

Muude Eesti Vabariigis kehtivate seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks

 

4. Kliendiandmete säilitamise periood

Kliendiandmeid säilitatakse ja töödeldakse üksnes järgnevatel perioodidel:

 

Lepinguliste kohustuste täitmisel (Isiku tuvastamist võimaldavad andmed, kontaktandmed, kasutusajalugu, suhtlusajalugu):

lepinguperioodil ja sellest tulenevate seaduslike nõuete tagamise kestuse vältel.

Lepingu lõppemisel kuni 3 aastat Tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevate nõudeõiguste tõendamiseks aegumistähtaegade saabumiseni.

Lõppenud või lõpetatud lepingu puhul lojaalsus- ning soodusprogrammide tingimuste säilitamiseks (Isiku tuvastamist võimaldavad andmed, kontaktandmed, kasutusajalugu, suhtlusajalugu):

kliendi nõusoleku olemasolu perioodil

Maksete ajalugu:

Raamatupidamisseaduse alusel vähemalt 7 aastat

Kliendilepingu perioodil

Kliendi nõusolekul lojaalsus- ning soodusprogrammide tingimuste säilitamiseks

Suhtlusajalugu:

kuni 3 aastat Tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevate nõudeõiguste tõendamiseks aegumistähtaegade saabumiseni.

Turundusalaste teadaannete saatmiseks (Isiku tuvastamist võimaldavad andmed, kontaktandmed, kasutusajalugu):

üksnes kliendi nõusoleku kehtivuse perioodil

Eriliigilisi isikuandmeid (sh terviseandmeid):

nõustamisseansi lõpuni, peale vastava kava väljatöötamist edastatakse kogutud info kliendile ja andmed kustutatakse koheselt.

 

5. Kliendiandmete edastamine kolmandatele osapooltele:

Kliendiandmeid edastatakse kolmandatele osapooltele järgnevatel juhtudel:

 

Teenuse osutamiseks vajalikele partneritele: it- partner ja tarkvara majutusteenust pakkuvad partnerid.

Makselahenduste kasutamiseks finantsutustele.

Massteavituste saatmiseks turunduspartnerile.

Võlgade sissenõudmisel inkassoteenuseid pakkuv partner ja kohtutäiturid.

Uudiskirjade saatmiseks turunduspartnerile.

Muud riiklikud institutsioonid eesmärgiga täita Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest tulenevaid kohustusi.

 

6. Kliendiandmete töötlemise asukohad:

Kliendiandmeid töödeldakse üksnes Eesti Vabariigis, Euroopa liidu liikmesriikides või riikides, mille andmekaitse taset on Euroopa komisjon hinnanud piisavaks.

 

7. Kliendi õigused:

Kliendil on õigus pärida, kas temaga seotud andmeid töödeldakse, esitades sellekohase avalduse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

 

Kliendil on õigus temaga seotud isikuandmetega tutvuda Impuls kodulehel asuvas iseteenindusportaalis või tehes vastavasisulise päringu ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

 

Kliendil on igal hetkel võimalik temaga seotud andmete töötlemise nõusolek tagasi võtta, esitades sellekohase avalduse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

 

Kliendil on õigus nõuda endaga seotud andmete parandamist või muutmist, esitades sellekohase avalduse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

 

Kliendil on õigus nõuda temaga seotud andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist eeldusel, et see ei lähe vastuollu seaduse või teenuste osutamise võimalikkusega, esitades sellekohase avalduse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

 

Kliendil on õigus esitada vastuväiteid temaga seotud andmete töötlemise osas, sealhulgas automaatsete otsuste tegemisel eesmärgigagi pakkuda kliendile lojaalsus- ja sooduprogrammide järgseid tingimusi ja soodustusi, esitades sellekohase avalduse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

 

Kliendil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemist jälgivale järelvalveasutusele, kelleks Eesti Vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon. http://www.aki.ee/

 

8. Kliendipoolsete isikuandmete päringute teostamise kord:

Uudiskirjade saajate nimekirjas olemise kohta tuleb päring saata vastavalt e-maili aadressilt, mille kohta päringut teostatakse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele.

Püsikliendi ja Kliendi lepingu olemasolul on kliendil võimalik tutvuda kõigi tema kohta kogutud ja töödeldavate isikuandmetega ettevõtte kodulehel olevas e-teeninduses. https://www.impuls.ee

Mistahes muude päringute ja avalduste puhul tuleb päring esitada kas:

Digitaalselt allkirjastatud avaldusena ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele.

Paberil allkirjastatud avaldus koos isikut tõendava dokumendiga lähimas Impuls spordiklubis.

 

9. Kontaktandmed

Kliendi ja isikuandemetega seotud päringuid on võimalik esitada:

 

E-maili aadressile: andmekaitse@impuls.ee

Impuls spordiklubi Tallinna klubi infoletis aadressil: Ehitajate tee 114b, 13517 Tallinn

Impuls  spordiklubi Tartu klubi infoletis aadressil: Anne 44a, 50703 Tartu

 

Impuls veebilehtede küpsiste kasutamise eeskiri

Meie veebilehte www.impuls.ee kasutades te nõustute, et meie kasutame teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid.

 

Küpsis ehk inglise keeles „cookie“ on veebilehe külastusel teie arvutisse salvestatav tekstifail, mis aitab teie kui külastaja eelistusi ja andmeid meelde jätta.

 

Impuls veebilehtedel kasutatakse põhilisel kahte tüüpi küpsiseid:

 

Ajutised, ehk seansiküpsised – need kustutatakse igakordsel veebilehe sulgemisel

Püsiküpsised – need jäävad teie arvutisse püsima ka peale veebilehe sulgemist ühest päevast kuni aastateks.

Küpsiseid kasutamegi järgmistel eesmärkidel:

Kasutajate eelistuste meelde jätmiseks

Kasutaja tuvastamine e-teeninduses

Kasutusstatistika kogumiseks

Teadaannete ja turunduse suunamiseks

 

Teatud juhtudel kasutame me ka kolmanda osapoole küpsiseid, et mõõta näiteks veebilehe kasutusstatistikat või suunata turundustegevusi ja infoedastust eesmärgiga teie kasutuskogemust parandada.

Küpsiseid ja nende kasutust saate te iseenda veebilehitsejas ehk brauseri keelata ja kustutada. Siiski märgime ära, et osade küpsiste keelamisega ei pruugi meie veebileht enam ootuspäraselt toimida.